Shobukan Karate

Techniques

Weapons

Hand Attack

Levels

Gohon Kumite

Fighting Techniques

Tai Chi Chuan

Heian Shodan